کانون ارژنگ ایرانیان
پلن ها

پلن ها

پلن طلایی

یک ساله همراه با پشتیبانی و آموزش

4,500,000
تومـــان
پلن نقره ای

یک ساله همراه با پشتیبانی و آموزش

3,250,000
تومـــان
پلن برنزی

یک ساله همراه با پشتیبانی و آموزش

1,850,000
تومـــان